• Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för avel.
  • Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst ”Very good” i kvalité.
  • Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder.
  • Ingen hund ska under sin livstid bli förälder till mer än 5 % av sin generation.
  • Båda föräldradjuren ska vara dokumenterade (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. Hjärtundersökning accepteras från 18 månaders ålder. Blankett: Intyg avseende aortastenos finns att hämta på SBMKs hemsida
  • Båda föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade.
  • Att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1.
  • Föräldradjurens genomsnittliga HD- eller ED-index (avkommans förväntade kullindex) ska vid parningstillfället vara större än 100. Om ett index inte finns att tillgå ska minst ett av föräldradjuren vara HD respektive ED fri. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.
  • Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.
  • Hundar som uppvisar symptom på återkommande hudproblem ska ej användas i avel.